Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις που ισχύουν για τις αγορές από το Polystore.gr


Η OSB Μ. ΙΚΕ, οδός Πετρίδου 14, Αθήνα,  T.Κ. 11143, Αθήνα, καλούμενη στη συνέχεια η Εταιρεία, λειτουργεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα Polystore στην διαδικτυακή διεύθυνση (url) https://polystore.gr, που επιτρέπει σε ανεξάρτητους τρίτους εμπόρους («Τρίτοι Πωλητές») που συμμορφώνονται με τα πρότυπα του Polystore να καταχωρούν και να πωλούν τα προϊόντα τους μέσω μέσω της πλατφόρμας.

Εάν ένα προϊόν πωλείται από Τρίτο Πωλητή, τότε η καταχώριση θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του Τρίτου Πωλητή με επισήμανση στη σελίδα του προϊόντος "Πώληση από xx" καθώς και τους ειδικούς όρους πώλησης που αφορούν συγκεκριμένα τα προϊόντα του Τρίτου Πωλητή.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι το Polystore δεν είναι αντιπρόσωπος για τον Πελάτη ή τον Τρίτο Πωλητή και δεν έχει εξουσιοδότηση να ενεργεί για λογαριασμό του Πελάτη ή για λογαριασμό του Τρίτου.

Με την αγορά προϊόντων Τρίτων, ο Πελάτης πραγματοποιεί συναλλαγή απευθείας με τον Πωλητή και το Polystore δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη συναλλαγή. Ως αποτέλεσμα, το Polystore δεν ελέγχει οποιεσδήποτε πτυχές της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου της καταχώρησης του Προϊόντος και της ακρίβειας ή της ποιότητας, της αποστολής και παράδοσης των Προϊόντων.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι το Polystore λειτουργεί ως πλατφόρμα πωλήσεων για ανεξάρτητους πωλητές και το Polystore δεν είναι υπεύθυνο για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ του Πελάτη και Τρίτου Πωλητή, ούτε είναι υπεύθυνο για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του Τρίτου Πωλητή.

Οι Τρίτοι Πωλητές είναι οι «πωλητές» των αγαθών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί καταναλωτών και είναι υπεύθυνοι για όλες τις εκ του νόμου υποχρεώσει και εγγυήσεις.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, το Polystore δεν παρέχει καμία εγγύηση ή βεβαίωση σχετικά με τα χαρακτηριστικά ή την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που πωλούνται/παρέχονται από τον Τρίτο Πωλητή.

Τα ανωτέρω δεν δύνανται να περιορίσουν ή τροποποιήσουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του ΠΕΛΑΤΗ που προβλέπονται από το νόμο και δεν δύνανται εκ του νόμου να περιοριστούν ή τροποποιηθούν.

1. Όροι πώλησης και πληρωμής

Το Polystore μπορεί να ενεργεί ως συνεργάτης των Τρίτων Πωλητών για την ολοκλήρωση των αγορών αποκλειστικά και μόνο στο polystore.gr. Αν ο Πελάτης επιλέξει την ηλεκτρονική πληρωμή για την αγορά του από κάποιον Προμηθευτή, τότε δια των παρόντων όρων εξουσιοδοτεί το Polystore ή/και τρίτο συνεργαζόμενο με το Polystore νομίμως αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών να πραγματοποιεί εισπράξεις χρημάτων από τον Πελάτη για λογαριασμό των Τρίτων Πωλητών.

Όλες οι ηλεκτρονικές πληρωμές γίνονται με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή άλλο τρόπο πληρωμής που καθορίζει το Polystore κατά την αποκλειστική του κρίση.

Ο Πελάτης, δια των παρόντων όρων, εξουσιοδοτεί το Polystore να χρεώνει τους λογαριασμούς της πιστωτικής/χρεωστικής του κάρτας για οποιοδήποτε ποσό μπορεί να οφείλεται στο Polystore ή στον Τρίτο Πωλητή.

Επιπλέον, το Polystore δύναται να συμψηφίσει οποιαδήποτε ποσά τυχόν οφείλει ο Πελάτης στο Polystore ή στον Τρίτο Πωλητή, έναντι οποιωνδήποτε ποσών τυχόν οφείλονται στον Πελάτη από το Polystore ή τον Τρίτο Πωλητή.

Το Polystore δεν γνωρίζει, καταγράφει, αποθηκεύει, επεξεργάζεται τις πληροφορίες της κάρτας του πελάτη, ούτε παρέχει πληροφορίες της κάρτας του πελάτη στον τρίτο πωλητή.

Οι συναλλαγές πληρωμής γίνονται στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας η του ιδρύματος πληρωμών με το οποίο συνεργάζεται το Polystore.

2. Αλλαγή ή ακύρωση παραγγελίας

Μόλις ο Πελάτης υποβάλλει μια παραγγελία για ένα προϊόν Τρίτου Πωλητή στο Polystore, ο Τρίτος Πωλητής θα διαχειρίζεται όλα τα στάδια της παραγγελίας.

Η Παραγγελία δύναται να ακυρωθεί από τον Πελάτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο Τρίτος Πωλητής δεν έχει ήδη αποδεχθεί την Παραγγελία. Το Polystore θα μπορεί να ακυρώσει παραγγελία πριν γίνει αποδεκτή από τον τρίτο πωλητή εφόσον αιτηθεί από πελάτη.

3. Αποστολή

Η αποστολή των προϊόντων που αγοράζει ο Πελάτης στο Polystore.gr γίνεται από τον Τρίτο Πωλητή και όχι από το Polystore. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι το Polystore δεν έχει καμία υποχρέωση να αποστείλει στον Πελάτη οποιοδήποτε προϊόν ο τελευταίος αγόρασε στο Polystore.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι το Polystore μπορεί να παρέχει στον Τρίτο Πωλητή τη διεύθυνση αποστολής του Πελάτη για την αποστολή των προϊόντων που αγόρασε. Ο Πελάτης αναλαμβάνει πλήρως τα έξοδα αποστολής για κάθε προϊόν που αγόρασε από το Polystore. Τα έξοδα αποστολής καθορίζονται από τον Τρίτο Πωλητή.

4. Επιστροφή προϊόντων

Ο Πελάτης δεν μπορεί να επιστρέψει στο Polystore προϊόντα που αγόρασε στο Polystore. Ο Πελάτης, μετά την παρέλευση του διαστήματος υπαναχώρησης πρέπει να επικοινωνήσει με τον Τρίτο Πωλητή για τυχόν επιστροφές προϊόντων που επιθυμεί να κάνει. Τα στοιχεία επικοινωνίας επωνυμίας του Τρίτου Πωλητή μπορούν να βρεθούν στις λεπτομέρειες της παραγγελίας του Πελάτη που βρίσκονται στο λογαριασμό του.

5. Εξυπηρέτηση Πελατών polystore.gr

Εάν ο Πελάτης παραγγείλει ένα προϊόν Τρίτου Πωλητή η Εξυπηρέτηση Πελατών είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των Τρίτων Πωλητών.

Το Polystore θα παραμείνει το σημείο επαφής και θα φροντίσει να διευκολύνει την επικοινωνία του Πελάτη με τον Τρίτο Πωλητή εφόσον απαιτηθεί.

Η εξυπηρέτηση Πελατών που αφορά αποκλειστικά και μόνο τη λειτουργικότητα της πλατφόρμας Polystore είναι αρμοδιότητα του Polystore.

Τα νόμιμα δικαιώματα του Πελάτη από την αγοραπωλησία δεν επηρεάζονται από την επικοινωνία με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών του Polystore.

Ωστόσο διευκρινίζεται ρητά ότι το Polystore δεν παρέχει καμία υποστήριξη Πελατών για οποιαδήποτε αγορά προϊόντων Τρίτων Πωλητών στο Polystore και ο Πελάτης συμφωνεί ότι το Polystore δεν είναι υπεύθυνο για την παροχή οποιασδήποτε τέτοιας υποστήριξης.

Εάν ο Πελάτης έχει απορίες σχετικά με το προϊόν που αγόρασε ή την αποστολή του, πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Τρίτο Πωλητή για οποιαδήποτε υποστήριξη πελατών χρειάζεται.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Τρίτου Πωλητή μπορούν να βρεθούν στις λεπτομέρειες της παραγγελίας που βρίσκονται στο λογαριασμό του ή στο email που έχει λάβει ο Πελάτης με την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

6. Αξιολόγηση Τρίτων Πωλητών

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι τα σχόλια που υποβάλλει σχετικά με τους Τρίτους Πωλητές στο Polystore θα είναι ειλικρινή και ακριβή. Περαιτέρω, ο Πελάτης συμφωνεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσει απρεπείς ή υβριστικές εκφράσεις στα σχόλια που υποβάλλει.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι δεν θα υποβάλλει οποιοδήποτε σχόλιο που θα μπορούσε να θεωρηθεί δυσφημιστικό ή ότι παραβιάζει το απόρρητο, την πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώματα τρίτου μέρους.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι το Polystore μπορεί να δημοσιεύσει τα σχόλιά του χωρίς πληρωμή ή οποιαδήποτε άλλη τυχόν υποχρέωση προς τον Πελάτη, ο οποίος με τους παρόντες όρους εξουσιοδοτεί το Polystore προς τούτο.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι το Polystore μπορεί να επεξεργαστεί τα σχόλια του με οποιονδήποτε τρόπο θεωρεί κατάλληλο και ότι το Polystore μπορεί να αφαιρέσει τα σχόλια του ΠΕΛΑΤΗ ανά πάσα στιγμή.

Εφόσον υποβληθούν τα σχόλια, ενδέχεται αυτά να μην μπορούν να τροποποιηθούν από τον Πελάτη.

7. Διαδικασία επίλυσης διαφορών, διαδικασία διεκδίκησης και επιστροφές χρημάτων

Εάν ο Πελάτης δεν λάβει το προϊόν ή λάβει κάποιο προϊόν που είναι ελαττωματικό, κατεστραμμένο ή που δεν ταιριάζει με την περιγραφή που περιέχεται στο Polystore, πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με τον Τρίτο Πωλητή για να επιλύσει το ζήτημα.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Τρίτου Πωλητή είναι διαθέσιμα στις λεπτομέρειες της παραγγελίας του Πελάτη που βρίσκονται στο λογαριασμό του ή στο email με την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Το Polystore δεν θα μεσολαβήσει, δεν θα αμφισβητήσει, ούτε θα επιλύσει το ζήτημα εξ ονόματος στου Πελάτη

Το Polystore δεν είναι ο πωλητής / έμπορος οποιουδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών στο polystore.gr. Το Polystore έχει θεσπίσει μια διαδικασία για να σας βοηθήσει τον Πελάτη σχετικά με αξιώσεις που μπορεί να έχει με τον Τρίτο Πωλητή.

Επειδή το Polystore επιτρέπει στον Πελάτη να προβεί στην αγορά προϊόντων Τρίτων Πωλητών μέσω του καλαθιού της πλατφόρμας, ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται τη χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής του κάρτας από το Polystore ή από το συνεργαζόμενο νομίμως αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών.

Τυχόν αμφισβήτηση της συναλλαγής από τον Πελάτη αφορά το Polystore. Ως εκ τούτου, ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αξίωση κατά του Polystore εάν προηγουμένως έχει προβεί σε αμφισβήτηση της συναλλαγής.

Επιπλέον το Polystore δύναται να μην αποδεχθεί την ολοκλήρωση συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε με κάρτα στο Polystore και για την οποία ο Πελάτης έχει προβεί σε δήλωση αμφισβήτησης της συναλλαγής προς την τράπεζα.

8. Ευθύνη - Περιορισμός

Το Polystore δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη απέναντι στον πελάτη από την πώληση προϊόντων τρίτων πωλητών στο Polystore. Σε περίπτωση διαφοράς ή αξίωσης σχετικά με οποιαδήποτε παραγγελία ή αγορά στο Polystore , μεταξύ του πελάτη και του τρίτου πωλητή ή άλλου τρίτου, ο πελάτης απαλλάσσει τo Polystore και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες καθώς και τους υπάλληλους και διευθυντές αυτών από όλες τις αξιώσεις, ζημίες ή απαιτήσεις οποιουδήποτε είδους, προκύπτουν σχετικά με την εν λόγω διάφορα ή την αξίωση.

Ο πελάτης φέρει την πλήρη ευθύνη: από τη χρήση του Polystore , τη χρήση οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών προφέρονται στο Polystore ή σε σχέση με το Polystore ή / και τη χρήση οποιουδήποτε περιεχόμενου του Polystore. Σε καμιά περίπτωση το Polystore δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε επακόλουθες, συμπτωματικές, άμεσες, έμμεσες, ειδικές, ή άλλες ζημιές που προκύπτουν από την αγορά προϊόντων στο Polystore, τη χρήση του Polystore ή την αδυναμία χρήσης Polystore για οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς και για το περιεχόμενο του Polystore, οποιαδήποτε καθυστέρηση ή την αδυναμία χρήσης του Polystore, την παροχή ή αδυναμία παροχής προϊόντων ή υπηρεσιών, ή για οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό, προϊόντα, υπηρεσίες και το περιεχόμενο που προκύπτει από του Polystore ή άλλως προκύπτει από η χρήση του του Polystore , είτε βασίζονται σε σύμβαση, αδικοπραξία, αμέλεια, αντικειμενική ευθύνη ή άλλο, ακόμα και αν, το Polystore έχει ενημερωθεί για πιθανότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών.

Πάρα τα ανωτέρω η ευθύνη της Eταιρείας περιορίζεται στην προμήθεια που έλαβε από τον τρίτο πωλητή σε σχέση με την αγορά στο Polystore. Πληροφορίες όπως: στοιχειά τιμολόγησης του πελάτη ή αποστολής της παραγγελιάς του που είναι ανακριβείς ή ελλιπείς, μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις που δεν εμπίπτουν στη σφαίρα ευθύνης του Polystore, άλλα του τρίτου πωλητή.

Ο πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται ότι οι περιορισμοί της ευθύνης και οι αποποιήσεις εγγυήσεων που αναφέρονται στους παρόντες ορούς αποτελούν δικαιοπρακτικό θεμέλιο της συμφωνίας για την αγορά προϊόντων η υπηρεσιών στο Polystore, μεταξύ του Polystore και του πελάτη.

9. Προσωπικά Δεδομένα

Για την πραγματοποίηση αγορών μέσω της πλατφόρμας Polystore, ο Πελάτης συμπληρώνει τις απολύτως απαραίτητες προσωπικές πληροφορίες του όπως το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση αποστολής αλληλογραφίας, το τηλέφωνο επικοινωνίας και το email του (εφεξής «προσωπικά δεδομένα» ή «Δεδομένα») στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα, για την υποβολή και εκτέλεση της σχετικής παραγγελίας του για προϊόντα ή/και υπηρεσίες από τους Τρίτους Πωλητές.

Το Polystore θα παρέχει στους Τρίτους Πωλητές τις πληροφορίες αυτές, ως απολύτως απαραίτητες για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω συναλλαγών και ειδικότερα για την αποστολή των Προϊόντων στον Πελάτη, την επικοινωνία μαζί του για την ολοκλήρωση της παραγγελίας και για τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν με την παραγγελία του Πελάτη.

Αυτές οι πληροφορίες ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά περιλαμβάνουν, στοιχειά "αποστολή σε" και στοιχεία ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Πελάτη. Το Polystore διατηρεί τα Δεδομένα του Πελάτη για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης μαζί του και πάντως για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε ετών από τη λύση ή λήξη της σύμβασης, όπως ορίζεται από το νόμο για την παραγραφή τυχόν αξιώσεων και για λόγους εκκαθάρισης.

Τα φορολογικά στοιχεία καθώς και όσα απαιτούνται για λόγους ελέγχου από τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές θα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στη συνέχεια θα καταστρέφονται, με ασφαλή τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού ή για την κάλυψη των επιχειρησιακών, φορολογικών, ή λογιστικών απαιτήσεων της Εταιρείας ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων της ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής.

Πρόσβαση στα Δεδομένα του Πελάτη έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του Polystore , το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας καθώς και οι Τρίτοι Πωλητές, που συνεργάζονται με το Polystore για την πώληση των προϊόντων/υπηρεσιών τους μέσω του Polystore. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

10. Τελικές Διατάξεις

Η παρούσα αποτελεί την πλήρη γνώση και συμφωνία μεταξύ του Polystore και του Πελάτη. Το Polystore δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Συμφωνίας, ή/και τις πολιτικές ή/και τις διαδικασίες του οποιαδήποτε στιγμή με την ανακοίνωση των αλλαγών στις ιστοσελίδες της πλατφόρμας.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης πώλησης σύμφωνα με τους παρόντες όρους αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει.

Το Polystore δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Πελάτης δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του.

Η παρούσα Συμφωνία θα ερμηνεύεται και θα εκτελείται σύμφωνα με το δίκαιο της Ελλάδας. Το Polystore και ο Πελάτης συμφωνούν ότι τα δικαστήρια που βρίσκονται στην Αθήνα είναι ο κατάλληλος και αποκλειστικός χώρος επίλυσης κάθε διαφοράς σχετικά με αυτή τη Συμφωνία και συμφωνούν με την παρούσα την προσωπική και υποκειμενική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων.

Αθήνα 01/05/2021


Ασφαλείς πληρωμές με: