Προσωπικά Δεδομένα

Για την πραγματοποίηση αγορών μέσω της πλατφόρμας Polystore, ο Πελάτης συμπληρώνει τις απολύτως απαραίτητες προσωπικές πληροφορίες του όπως το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση αποστολής αλληλογραφίας, το τηλέφωνο επικοινωνίας και το email του (εφεξής «προσωπικά δεδομένα» ή «Δεδομένα») στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα, για την υποβολή και εκτέλεση της σχετικής παραγγελίας του για προϊόντα ή/και υπηρεσίες από τους Τρίτους Πωλητές.


Το Polystore θα παρέχει στους Τρίτους Πωλητές τις πληροφορίες αυτές, ως απολύτως απαραίτητες για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω συναλλαγών και ειδικότερα για την αποστολή των Προϊόντων στον Πελάτη, την επικοινωνία μαζί του για την ολοκλήρωση της παραγγελίας και για τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν με την παραγγελία του Πελάτη.


Αυτές οι πληροφορίες ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά περιλαμβάνουν, στοιχειά "αποστολή σε" και στοιχεία ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Πελάτη. Το Polystore διατηρεί τα Δεδομένα του Πελάτη για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης μαζί του και πάντως για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε ετών από τη λύση ή λήξη της σύμβασης, όπως ορίζεται από το νόμο για την παραγραφή τυχόν αξιώσεων και για λόγους εκκαθάρισης.


Τα φορολογικά στοιχεία καθώς και όσα απαιτούνται για λόγους ελέγχου από τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές θα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στη συνέχεια θα καταστρέφονται, με ασφαλή τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού ή για την κάλυψη των επιχειρησιακών, φορολογικών, ή λογιστικών απαιτήσεων της Εταιρείας ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων της ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής.


Πρόσβαση στα Δεδομένα του Πελάτη έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του Polystore , το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας καθώς και οι Τρίτοι Πωλητές, που συνεργάζονται με το Polystore για την πώληση των προϊόντων/υπηρεσιών τους μέσω του Polystore. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.Ασφαλείς πληρωμές με: