Στε­γνω­τι­κό Λα­μπρυ­ντι­κό 4L

  • Στε­γνω­τι­κό Λα­μπρυ­ντι­κό 4L
  • Στε­γνω­τι­κό Λα­μπρυ­ντι­κό 4L

μοιράσου το

EmailFacebookTwitter ViberWhatsapp

Πε­ρι­γρα­φή:  

Επαγ­γελ­μα­τι­κό προ­ϊ­όν υψη­λής από­δο­σης.

Άρι­στα απο­τε­λέ­σμα­τα, αστρα­φτε­ρή κα­θα­ριό­τη­τα και λάμ­ψη στα σκεύη σας, δί­χως άλα­τα, στίγ­μα­τα και θα­μπά­δες.

Εφαρ­μο­γή-Χρή­ση:  

Το ΛΑ­ΜΠΡΥ­ΝΤΙ­ΚΟ Smart life εί­ναι πρό­σθε­το βοη­θη­τι­κό υγρό απο­πλύ­σε­ως πιά­των, πο­τη­ριών και ει­δών εστιά­σε­ως για μη­χα­νι­κά πλυ­ντή­ρια.

Τρο­φο­δο­τεί­ται από την ει­δι­κή θή­κη του πλυ­ντη­ρί­ου ή στον δο­σο­με­τρη­τή.

Την πο­σό­τη­τα την κα­θο­ρί­ζει ο κα­τα­σκευα­στής του πλυ­ντη­ρί­ου, συ­νή­θως 2-3 ml ΛΑ­ΜΠΡΥ­ΝΤΙ­ΚΟ ανά λί­τρο νε­ρού ανά­λο­γα με τη σκλη­ρό­τη­τα.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας


Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε